Jump to content
News Ticker
  • ประกาศจากทีม straff
  • สาเหตุที่เพื่อนสมาชิกไม่เข้าเกณฑ์
  • ฟังเพลงเพลินๆ
  • ฟังเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆ
  • ฟังเพลงเหนือม่วนๆ
  • ฟังเพลงใต้โดนใจ
  • ช่วงวันที่ 19-21 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22-25 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง อนึ่งในช่วงวันที่ 23-25 พ.ย. จะมีพายุโซนร้อนเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้เข้ามาสลายตัวที่ชายฝั่งประเทศเวียดนาม
  • Red Bull TV
Sign in to follow this  
noke

TSUNAMI IN INDONESIA (SEPT 28, 2018)

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×