Jump to content
News Ticker
  • ประกาศจากทีม straff
  • สาเหตุที่เพื่อนสมาชิกไม่เข้าเกณฑ์
  • วิทยุออนไลน์ 1
  • วิทยุออนไลน์ 2
  • วิทยุออนไลน์ 3
  • วิทยุออนไลน์ 4
  • วิทยุออนไลน์ 5
  • English Club TV
  • ในช่วงวันที่ 18 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไป และอากาศหนาวบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 19-24 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีฝนบางแห่ง แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง

Club Directory

All Clubs

There are no clubs to show.
×